Alçament de la suspensió de terminis administratius, terminis processals i dels terminis de prescripció i caducitat de drets i accions, que havien quedat suspesos pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març

El Reial Decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es prorroga l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, ha decretat l’alçament de la suspensió de terminis administratius i de la interrupció de terminis administratius; i de la suspensió dels termes i terminis processals i dels terminis de prescripció i caducitat de drets i accions,  que havien quedat suspesos pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març

De conformitat amb l’article 9 del Reial Decret 537/2020, de 22 de maig, el còmput dels terminis administratius suspesos es reprendrà amb efectes des del dia 1 de juny amb les excepcions establertes en normes de rang legal dictades durant l’estat d’alarma en què s’indiqui que el còmput del termini no es reprendrà sinó que es reiniciarà.

En aquells casos en què el dia 1 de juny hagi estat declarat inhàbil, cal entendre els efectes a partir del dia hàbil següent.​

De conformitat amb els articles 8 i 10 del Reial Decret 537/2020, de 22 de maig, s’alça la suspensió amb efectes des del 4 de juny dels terminis processals suspesos i terminis de prescripció i caducitat de drets i accions.

  • El còmput dels terminis per interposar recursos en via administrativa, que havien quedat suspesos, en qualsevol procediment del que es puguin derivar-se efectes desfavorables o de gravamen per a les persones interessades, es reiniciarà d’acord amb l’establert en la disposició addicional vuitena del Reial Decret llei 11/2020, de 31 de març.
  • El còmput dels terminis processals suspesos també es reiniciarà de conformitat amb l’establert en l’article 2.1 del Reial Decret llei 16/2020, de 28 d’abril. 
  • Per últim, pel que fa al còmput dels terminis processals corresponents a l’anunci, la preparació, formalització i interposició de recursos contra sentències i altres resolucions que posin fi al procediment judicial, que hagin estat notificades durant la suspensió de terminis del RD 463/2020, o dins dels 20 hàbils següents a l’alçament de la suspensió, han quedat ampliats per un termini igual al previst inicialment pels dits tràmits, de conformitat amb l’article 2.2 Reial Decret-llei 16/2020, de 28 d’abril.