STS 3643/2015, de 16 de juliol (Sala 3a). El Tribunal Suprem rebutja l’aplicació de la clàusula rebus sic stantibus en un conveni en el qual es va finalitzar un procediment de responsabilitat patrimonial, relacionat amb els danys patits per un local a causa de l’enfonsament d’un tram de túnel de la línia 5 del metro de Barcelona l’any 2005.

El Tribunal Suprem confirma la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, per la qual es va estimar el recurs interposat contra la Generalitat de Catalunya per part del propietari d’un local afectat per l’enfonsament d’un túnel de la línia 5 del metro de Barcelona el gener de 2005. Sobre la base del conveni…

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE núm. 236, de 2 d’octubre de 2015)

Deroga la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Part del contingut de la llei derogada es trasllada a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Entra en vigor el 2 d’octubre de 2016. Excepció: certes previsions relatives al registre electrònic d’apoderaments,…

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (BOE núm. 236, de 2 d’octubre de 2015)

Deroga, entre d’altres normes, la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. Entrada en vigor el 2 d’octubre de 2016. Excepcions: les previsions assenyalades a la Disposició final divuitena. http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/02/pdfs/BOE-A-2015-10566.pdf Comentari de la llei al blog Contencioso.es: http://contencioso.es/2015/10/14/mas-madera-la-ley-402015-de-regimen-juridico-del-sector-publico/#more-948631

STS 3362/2015, de 3 de juliol (Sala 3a). El tràmit d’audiència als Ajuntaments afectats és preceptiu a l’hora de revisar les normes de planificació dels usos i activitats als parcs naturals.

El Tribunal Suprem confirma la sentència del Tribunal Superior de Justícia d’Andalusia que anul·la el Decreto 15/2011, de 1 de febrero, por el que se establece el régimen general de planificación de los usos y actividades en los parques naturales y se aprueban medidas de agilización de procedimientos administrativos. Revisió de Plans d’Ordenació de Recursos…