El Tribunal Constitucional reitera que la jurisdicció contenciosa-administrativa no té caràcter revisor i ha de donar resposta als motius plantejats pels recurrents

En la seva Sentència 23/2018, de 5 de març, el Tribunal Constitucional (TC) resol un recurs d’empara interposat per la vulneració del dret fonamental a la tutela judicial efectiva (article 24.1 de la Constitució). En aquest recurs, un particular al·legava que el Jutjat Contenciós Administratiu que va desestimar el seu recurs contenciós administratiu contra una…

L’execució d’una sentència que ordena l’enderroc d’un immoble no requereix la prèvia fixació de les indemnitzacions a favor de tercers de bona fe.

El Tribunal Suprem interpreta l’article 108.3 de la LJCA. En un recurs de cassació interposat contra una interlocutòria del TSJ de Cantàbria que estimava la continuació de l’execució d’una sentència de demolició d’uns habitatges que incomplien la legalitat urbanística, el TS interpreta l’article 108.3 LJCA, relatiu a l’exigència d’establir les garanties necessàries en els casos…

Etiquetes:

El Tribunal Constitucional es torna a pronunciar sobre el Texto refundido de la Ley de Suelo i declara la inconstitucionalitat d’alguns dels seus preceptes.

Ahir va sortir publicada en el BOE (BOE núm. 15, de 17 de gener) la Sentència del Tribunal Constitucional 143/2017, de 14 de desembre, que declara la inconstitucionalitat de diversos preceptes de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación regeneración y renovación urbanas i, per extensió, dels mateixos preceptes reproduïts actualment en el…

El Tribunal Constitucional estima el recurs d’inconstitucionalitat interposat contra diversos preceptes de la Llei del Parlament de les Illes Balears 17/2016, de 17 d’agost, d’avaluació ambiental.

La Llei balear, per a evitar una interpretació literal i global de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental (reguladora dels mínims comuns a tot el territori), fixava determinades exclusions a l’obligació de sotmetiment a avaluació ambiental en els procediments d’aprovació o modificació de planejament urbanístic per “no tenir efectes significatius en el…

La modificació de la Llei de Turisme exclou el criteri de reiteració en la cessió d’habitatges perquè aquests siguin considerats d’ús turístic

La Llei de mesures fiscals d’aquest any 2017 ha modificat diversos aspectes de la Llei  de turisme de Catalunya. L’anterior versió de la Llei establia que per considerar els habitatges d’ús turístic havien de ser cedits de manera reiterada a canvi d’una contraprestació econòmica. En canvi, amb la nova versió s’exclou aquesta reiteració. Per tant, la…