Anul·lació d’un Acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona que va informar desfavorablement la sol·licitud d’autorització provisional d’una activitat d’aparcament a l’aire lliure.

En la sentència núm. 617-2019, de 28 de juny (rec. 464/2011), el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya anul·la un Acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona que va informar desfavorablement la sol·licitud d’autorització provisional d’una activitat d’aparcament a l’aire lliure. En el supòsit resolt per la sentència, l’interessat sol·licitant de l’autorització era, al…

El TS aprecia la responsabilitat patrimonial de l’Estat legislador en relació amb la imposició d’una sanció administrativa en aplicació d’un precepte legal que posteriorment ha estat considerat contrari al Dret de la Unió Europea (STS de 10 de març de 2021).

En el seu moment, l’Administració de la Generalitat de Catalunya va imposar una sanció de 20.001 Euros per infracció de la Llei estatal d’ordenació del comerç minorista (LOCM) a una societat del grup MEDIA MARKT. Concretament, es va considerar que s’havia comès la infracció prevista a l’article 65.c) LOCM n relació amb l’article 14 de…

Etiquetes:

El Tribunal Suprem confirma la nul·litat del Pla especial urbanístic per a l’ordenació de clubs i associacions de consumidors de Cànnabis a la ciutat de Barcelona

En la seva interlocutòria de 22 d’abril de 2021, el Tribunal Suprem (TS) ha inadmès el recurs de cassació interposat per l’Ajuntament de Barcelona contra la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) núm. 1627/2020 de 2 de juny, per la qual es va declarar la nul·litat de ple dret del referit instrument…

Etiquetes:

El Tribunal Suprem permet la impugnació indirecta d’una ordenança reguladora d’una subvenció per no haver-se aprovat prèviament el Pla Estratègic de Subvencions.

El Tribunal Suprem, a la sentència número 306/2021, analitza els supòsits d’impugnació indirecta de les ordenances que regulen subvencions a través del plantejament d’una qüestió d’il·legalitat, en un supòsit en què un municipi del País Basc aprova una ordenança reguladora de subvencions en matèria de transports per visites a persones internes en centres penitenciaris, sense…

El Tribunal Suprem modifica la seva jurisprudència i admet la impugnació indirecta dels plecs de clàusules administratives particulars en dos supòsits excepcionals.

Per mitjà de la sentència número 398/2021, de 22 de març, el Tribunal Suprem ha reconegut la possibilitat d’impugnar indirectament els plecs contractuals, a diferència del què havia predicat fins a la data. La sentència analitza el supòsit de fet en què la mercantil “Contenedores Escor Vitoria, SL” impugna indirectament uns plecs contractuals d’un contracte…