STS 3362/2015, de 3 de juliol (Sala 3a). El tràmit d’audiència als Ajuntaments afectats és preceptiu a l’hora de revisar les normes de planificació dels usos i activitats als parcs naturals.

El Tribunal Suprem confirma la sentència del Tribunal Superior de Justícia d’Andalusia que anul·la el Decreto 15/2011, de 1 de febrero, por el que se establece el régimen general de planificación de los usos y actividades en los parques naturales y se aprueban medidas de agilización de procedimientos administrativos. Revisió de Plans d’Ordenació de Recursos…