El Tribunal Suprem considera il·legal la prohibició d’implantació d’habitatges d’ús turístic en determinades zones de Canàries perquè vulnera els principis de necessitat i proporcionalitat previstos a la Llei de garantia de la unitat de mercat, així com la Directiva de Serveis i la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici.

En la sentència de 12 de desembre de 2018 (Ar. RJ\2018\5689), el Tribunal Suprem analitza la prohibició d’implantació d’habitatges d’ús turístic en determinades zones de Canàries, arribant a la conclusió que el precepte del Decret que contempla l’esmentada limitació d’usos vulnera els principis de necessitat i proporcionalitat continguts a l’article 5 de la Ley 20/2013,…

El Tribunal Suprem considera que és possible, amb condicions, que el nou planejament degradi un sòl urbà consolidat mitjançant la previsió en aquest sòl d’una actuació de transformació urbanística de renovació, regeneració o rehabilitació.

En la sentència núm. 3779/2018 de 30 d’octubre, el Tribunal Suprem adapta la seva doctrina jurisprudencial majoritària dictada fins ara —confirmant el canvi de criteri iniciat ja en alguna anterior sentència— i declara que, tant de conformitat amb el Texto Refundido de la Ley de Suelo del 2008, com amb el Texto Refundido de la…

El TS confirma que en el marc d’un procediment d’expropiació forçosa l’Administració expropiant no pot desistir de l’expropiació ja iniciada una vegada fixat l’apreuament en via administrativa.

En la sentència de 10 de juliol de 2018, el Tribunal Suprem declara que la fixació de l’apreuament en via administrativa determina la impossibilitat de l’Administració expropiant de desistir de l’expropiació iniciada, independentment que l’apreuament s’impugni en via contenciosa administrativa. Ara bé, en els procediments d’urgència –en els quals l’ocupació és prèvia a la fixació…

El TS conclou que l’aplicació del mètode de comprovació del valor real de transmissió d’un bé immoble urbà consistent en aplicar un coeficient multiplicador sobre el valor cadastral no dota a l’Administració d’una presumpció reforçada de veracitat dels valors inclosos en els coeficients.

En la sentència de 23 de maig de 2018, el Tribunal Suprem resol el recurs de cassació interposat contra la sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Castilla-La Mancha, de 27 d’abril de 2017, per la qual es va estimar el recurs interposat per un particular contra una resolució dictada…

El Tribunal Suprem amplia la seva doctrina sobre les demolicions urbanístiques d’immobles en execució d’una sentència judicial i els tercers de bona fe.

La sentència del Tribunal Suprem del dia 25 de maig de 2018 (nº de recurs 325/2016) amplia la doctrina jurisprudencial sobre les demolicions urbanístiques d’immobles en execució d’una sentència judicial  i els tercers de bona fe tornant a interpretar l’abast de l’article 108.3 de la Llei 29/1998 reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa (LJCA). El…