El fet que una de les empreses d’una UTE s’hagi declarat en concurs no altera l’oferta si l’altra empresa o empreses presenten solvència suficient

El Tribunal Suprem (TS) declara que la prohibició sobrevinguda de contractar d’una empresa derivada de la declaració en concurs no afecta la resta d’empreses d’una Unió Temporal d’Empreses (UTE), sempre que almenys una de les empreses pugui assumir tota l’oferta.

En el cas resolt, dues empreses que havien quedat en segona posició en la licitació sol·licitaven l’anul·lació de l’adjudicació del contracte a la UTE sobre la base que una de les empreses de la mateixa estava afectada per la mencionada prohibició legal de contractar. El TS rebutja la invocació de precedents realitzada per les recurrents i assenyala que malgrat que la contractació pública està sotmesa a formalitats, cal no oblidar els interessos públics en joc. En aquest supòsit, l’important era que l’oferta podia ser assumida individualment i sense alterar les seves característiques per l’empresa no declarada en concurs, de manera que es respectava el principi d’unitat i inalterabilitat de l’oferta.