El TGUE anul·la la decisió de la Comissió Europea que obligava al Real Madrid CF a reintegrar 18,4 milions d’euros, per considerar que s’havia beneficiat d’ajudes públiques il·legals a través de la permuta de diversos terrenys amb l’Ajuntament de Madrid.

El Tribunal General de la Unió Europea ha decidit anul·lar la decisió de la Comissió Europea en virtut de la qual s’obligava al Real Madrid CF a reintegrar 18,4 milions d’euros –més altres dos en interessos— a l’estimar que s’havia beneficiat d’ajudes públiques il·legals a través de la permuta de diversos terrenys amb l’Ajuntament de Madrid.

L’assumpte es remunta a l’any 1991, quan l’Ajuntament de Madrid, la Gerència Municipal d’Urbanisme i el Real Madrid CF varen firmar un conveni per a la remodelació de l’Estadi Santiago Bernabeu. L’any 1996, el club va signar amb la Comunitat de Madrid un conveni de permuta de sòl i el maig de 1998, el club i l’Ajuntament signen un tercer conveni per a l’execució del conveni de 1996 en el qual s’estipulava que el Real Madrid cediria certs terrenys a l’Ajuntament i aquest, com a contrapartida, cediria terrenys al club per import equivalent: dues parcel·les situades a la zona Julián Camarillo Sur i la parcel·la B-32 situada a Las Tablas. Als efectes d’aquesta permuta, els Serveis tècnics municipals van estimar el valor d’aquesta última finca en 595.194 euros.

Tanmateix, aquesta darrera finca no va mai passar a propietat del Real Madrid. L’any 2011, ambdues parts van subscriure un acord reconeixent la impossibilitat jurídica de cedir la parcel·la en qüestió, atesa la seva qualificació pel PGOU de 1997 d’equipament esportiu bàsic. L’Ajuntament decideix indemnitzar al club, abonant una quantitat equivalent al valor de la parcel·la B-32 al 2011, que els serveis tècnics municipals estimen en 22.693.054,44 euros. Decideixen que la compensació s’abonaria substituint la cessió de la referida parcel·la per la cessió d’altres. Igualment, acorden compensar els seus deutes mutus, resultant un crèdit pràcticament nul en favor del club, d’aproximadament vuit euros.

A finals de l’any 2011, la Comissió Europea va ser informada de “l’existència de presumptes ajudes estatals a favor del club sota la forma d’una transmissió avantatjosa de certs immobles”. El desembre de 2013 es va iniciar un procediment d’investigació, arribant a la conclusió preliminar que la compensació constituïa una ajuda estatal. En la decisió de juliol de 2016 la Comissió Europea va considerar incompatible amb el mercat interior l’ajuda estatal per import de 18.418.054 euros.

El TGUE anul·la la decisió de la Comissió considerant que “no va provar satisfactòriament que la mesura hagués conferit un avantatge al Real Madrid”, essent un dels requisits necessaris per tal que una mesura pugui tenir la condició d’ajuda d’Estat. L’operació de 2011 per compensar al club per la parcel·la B-32 va incloure noves parcel·les, però també la compensació de deutes mutus entre club i Ajuntament.

El Tribunal considera que al centrar-se exclusivament en el valor de la parcel·la de Las Tablas, la Comissió Europea no va tenir en compte tots els elements de l’operació i el seu context i, per tant, no va complir amb l’obligació d’un anàlisis complet, com exigeix la jurisprudència europea.