El TJUE es pronuncia sobre els serveis d’Uber i la seva doctrina és aplicada pel Tribunal Suprem.

El passat 20 de desembre, el TJUE es va pronunciar en una qüestió prejudicial plantejada pel Jutjat Mercantil n. 3 de Barcelona, sobre quin tipus de servei ofereix l’empresa Uber: un servei de transport o un d’intermediació entre viatgers i conductors no professionals. De tractar-se del segon cas, l’activitat d’Uber podria emparar-se en les Directives europees de serveis de la societat de la informació i, per tant, en el principi de llibertat de prestació de serveis, no sent-li exigible una llicència administrativa d’activitat. El Tribunal va determinar, però, que Uber no es limita a ser una plataforma d’intermediació entre viatgers i conductors, sinó que el servei d’intermediació forma part indissoluble d’un global de transport, ja que Uber controla les condicions fonamentals del servei. La seva activitat, doncs, es troba exclosa de l’aplicació de les directives i sotmesa al Dret nacional.

Un mes més tard, el Tribunal Suprem, en la sentència 87/2018 de 25 de gener, resolia el recurs de cassació interposat per la Generalitat de Catalunya contra la sentència que va estimar el recurs contenciós administratiu interposat per Uber i va deixar sense efectes la sanció que la Generalitat li havia imposada per la prestació de serveis de transport públic no col·lectiu sense autorització.

Aplicant la doctrina del TJUE exposada, el Suprem determina que els serveis prestats per Uber han de ser necessàriament qualificats com de transport, i no de la societat de la informació. Respecte a la norma sancionadora aplicable,  considera que la llei catalana del taxi no pot ser aplicable per ser els serveis prestats per Uber diferents al de taxi. Per manca de regulació autonòmica específica d’aquest servei, és aplicable la Llei 16/87, de 30 de juliol, d’Ordenació del Transport Terrestre i el seu règim sancionador. En quant al fons de l’assumpte, el Tribunal ordena la retroacció de les actuacions a la primera instància per examinar els motius d’impugnació de la sanció al·legats per Uber: infracció del principi de tipicitat, manca d’adequació al tipus, i vulneració dels principis de presumpció d’innocència i non bis in idem.

Veure sentència TJUE

Veure sentència TS