El TJUE justifica l’exclusió dels serveis jurídics de l’àmbit d’aplicació de la Directiva de Contractes del Sector Públic.

El TJUE resol una qüestió prejudicial en la que es planteja si l’article 10, lletres c i d, incisos i) ii) i v) de la Directiva 2014/24 de contractes del sector públic és compatible amb el principi d’igualtat i subsidiarietat i amb els articles 49 i 56 TFUE, al quedar els serveis jurídics exclosos de l’àmbit d’aplicació d’aquesta Directiva. La sentència rebutja que la Directiva vulneri les llibertats garantides pel TFUE en excloure els serveis jurídics contemplats en els articles mencionats i, per tant, no obligant als Estats Membres a sotmetre’ls a les normes relatives a l’adjudicació de contractes públics.

El Tribunal considera que la relació intuitu personae i la confidencialitat entre advocat i client són les característiques objectives que defineixen aquest tipus de serveis, no sent comparables als altres inclosos en l’àmbit d’aplicació de la Directiva 2014/24 i justificant, per tant, la seva exclusió de la legislació de contractes del sector públic.