El Tribunal Constitucional estima el recurs d’inconstitucionalitat interposat contra diversos preceptes de la Llei del Parlament de les Illes Balears 17/2016, de 17 d’agost, d’avaluació ambiental.

La Llei balear, per a evitar una interpretació literal i global de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental (reguladora dels mínims comuns a tot el territori), fixava determinades exclusions a l’obligació de sotmetiment a avaluació ambiental en els procediments d’aprovació o modificació de planejament urbanístic per “no tenir efectes significatius en el medi ambient”, entre elles, per exemple, la modificació que comportés la disminució de l’alçada màxima dels edificis, els canvis de sistemes d’actuació o unitats d’actuació o els Estudis de Detall.

El Tribunal Constitucional, en la STC núm. 109/2017 de 21 de setembre,  exclou la invasió de normativa bàsica per part de la legislació autonòmica i declara que qualsevol planejament urbanístic o programa “relatiu a sectors materials amb incidència mediambiental” ha de comptar amb l’esmentada avaluació ambiental.

Veure la sentència