El Tribunal Superior de Justícia de Galícia homologa un acord de mediació en matèria de protecció de la legalitat urbanística en fase d’execució de sentència (cas de l’antic edifici Fenosa d’A Coruña)

La Interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Galícia (TSJG), Sala Contenciosa Administrativa, de 8 de febrer de 2019, homologa un acord de mediació en matèria de protecció de la legalitat urbanística, en fase d’execució de sentència.

Concretament, es tracta del cas de l’anomenat “antic edifici Fenosa”, situat al centre de la ciutat d’A Coruña. Els antecedents administratius i processals d’aquest cas són complexos. Es poden resumir en que l’any 2001 el TSJG va anul·lar una llicència de rehabilitació de l’esmentat edifici atorgada per l’Ajuntament d’A Coruña el 1997. Durant la fase d’execució de sentència es varen tramitar diversos incidents d’inexecució, que van ser rebutjats. Segons s’explica a la Interlocutòria, una de les dificultats principals era que per a enderrocar la construcció que es executada a l’empara de la llicència anul·lada calia demolir elements preexistents.

En vista de la situació, la Sala Contenciosa Administrativa del TSJG va acordar derivar el plet a mediació. En aquesta mediació es va arribar a dos acords: un entre l’Ajuntament i els recurrents i l’altre entre l’Ajuntament i la comunitat de propietaris de l’edifici afectat.

Tots dos acords contenen una exposició dels motius que porten a la seva celebració, entre els quals destaquen alguns extrems, com l’argumentació que l’enderrocament de les construccions implantades sota la cobertura de la llicència anul·lada comportaria greus conseqüències per a l’erari municipal, atès que el pagament d’una alta indemnització obligaria a pujar els impostos municipals i a reduir la despesa en serveis públics.

L’acord celebrat amb els recurrents inclou les següents estipulacions: el “reconeixement públic per part de l’Ajuntament d’A Coruña de la responsabilitat d’aquesta corporació municipal respecte de l’anul·lació de la llicència corresponent a la rehabilitació de l’Antic Edifici de Fenosa”, “l’adopció d’un Protocol de Bones Pràctiques urbanístiques per part de l’Ajuntament d’A Coruña, la finalitat del qual consisteix a evitar que un cas com l’Antic Edifici de Fenosa es torni a produir”, la “construcció d’un edifici d’habitatges protegits per part de l’Ajuntament d’A Coruña”, la “indemnització dels danys personals de caire moral causats a la part recurrent” i la “renúncia d’accions per la part recurrent.”

Per altra banda, l’acord celebrat amb la comunitat de propietaris comparteix el primer i segon pacte de l’acord anterior i inclou altres estipulacions com “substitució de l’execució in natura de la Sentència, evitant-se l’enderrocament de l’edifici de l’Antic Edifici de Fenosa”, “la modificació del planejament urbanístic d’A Coruña per a incloure l’Antic Edifici de Fenosa com a «edifici singular»” i les “bases per a la compensació als propietaris de l’Antic Edifici de Fenosa”.

El Ple de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJG acorda mitjançant aquesta Interlocutòria homologar els acords esmentats, en considerar que no són “manifestament contraris a l’ordenament jurídic, ni lesius de l’interès públic o de tercers”. Cal destacar que, dels catorze magistrats que componen el Ple, quatre formulen vots particulars discrepants, en els quals es manifesten, entre altres consideracions, que la transacció prevista en l’article 77 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa no és aplicable a la fase d’execució de sentència, que la matèria no és susceptible de transacció o que, si bé l’acord no és contrari a l’ordenament jurídic, no pot considerar-se que posi fi a la controvèrsia.