El Tribunal Suprem admet a tràmit un recurs de cassació, preparat pel despatx Pareja i Associats, Advocats, per tal de reconsiderar la seva doctrina sobre els efectes derivats de l’anul·lació d’instruments de planejament urbanístic.

El Tribunal Suprem, mitjançant la Interlocutòria de 17 de gener de 2019 (actuacions número 2569/2017), ha admès a tràmit el recurs de cassació, preparat pel despatx Pareja i Associats, Advocats, contra una sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que havia anul·lat íntegrament una modificació del Pla general metropolità de Barcelona, malgrat haver apreciat només la nul·litat d’algunes de les seves determinacions.

Concretament, l’Alt Tribunal ha apreciat que el recurs té interès cassacional objectiu per a la formació de jurisprudència en relació amb la qüestió consistent en determinar l’abast de la nul·litat dels instruments de planejament, particularment quan, com és el cas, és conseqüència de la impugnació indirecta dels mateixos instruments i quan la declaració de nul·litat afecta a una determinació del referit pla, considerant que l’anul·lació in totum pot entrar en conflicte amb el principi de seguretat jurídica (art. 9.3 de la Constitució), que exigeix que l’anul·lació se circumscrigui a les concretes determinacions vinculades amb l’acte d’aplicació que siguin contràries a la legalitat.