El Tribunal Suprem admet la legitimació d’un competidor per impugnar l’autorització de producte fitosanitari en la qual no s’ha respectat la normativa de la UE.

El Tribunal Suprem (TS) ha considerat que és “més que obvi” que el titular d’una autorització de producte fitosanitari (en el cas concret, metalaxil) està legitimat per a impugnar l’autorització d’un producte fitosanitari atorgada a una empresa competidora. El motiu al·legat era que la indústria competidora havia aportat documentació imprescindible per a l’autorització més enllà del termini improrrogable establert pel Dret de la Unió Europea (UE).

Així doncs, el TS corregeix el criteri utilitzat pel Ministeri de Medi ambient i Medi Rural i Marí i el Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM), que van rebutjar la legitimació activa del competidor. Segons el TSJM,  el recurrent està cometent un abús de dret en intentar eliminar del mercat a un competidor, quan aquell ja té autoritzat el mateix producte.

Davant d’aquest raonament, el TS assenyala que la pretensió del recurrent no suposa “instrumentalitzar un procediment administratiu per expulsar a un competidor, ni d’accionar en defensa objectiva de la legalitat: es tracta d’impedir que respecte dels productes que empren la mateixa substància activa, una altra mercantil obtingui una autorització contrària a normes imperatives”. La importància d’aquestes normes imperatives de la UE ha estat posada de manifest pel TJUE, que ha assenyalat que no respectar el termini improrrogable establert per aquestes  “posaria en perill el caràcter uniforme d’aquest marc i, per tant, el respecte de la igualtat de tracte entre els titulars de les referides autoritzacions vigents”.