El Tribunal Suprem conclou que la implantació d’un establiment comercial no constitueix una actuació de transformació urbanística de dotació.

En la Sentència d’11 d’octubre de 2016, el Tribunal Suprem ratifica una anterior Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de 10 de juny de 2015, que va anul·lar  una modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana del municipi de Girona que tenia per objecte l’adaptació dels usos comercials al Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, i que considerava que el canvi d’ús industrial a comercial constituïa una actuació de transformació urbanística de dotació i imposava als titulars del sòl les càrregues urbanístiques pròpies d’aquestes actuacions (cessió de sòl, aprofitament, etc.).

El Tribunal Suprem, seguint el criteri del TSJC, conclou que la implantació d’un establiment comercial no constitueix una actuació de transformació urbanística de dotació, perquè no comporta l’increment de dotacions “públiques”, caràcter que no tenen els establiments comercials. I, en conseqüència, el TS també conclou que no es podia imposar als propietaris del sòl les càrregues pròpies d’una actuació de transformació urbanística previstes a l’article 16 del TRLS (2008) i a l’article 43 del TRLU.

Accés a la sentència