El TS confirma el Pla especial de regulació dels usos recreatius i de restauració del barri de Gràcia de Sabadell (Zona hermètica)

El Tribunal Suprem confirma la sentència del TSJ de Catalunya (desestimatòria del recurs interposat, entre d’altres, per l’Associació Zona Hermètica de Sabadell), i considera: i) que, en el cas concret, la restricció de l’ús no precisa de modificació del planejament general atès que es refereix a un àmbit de planejament derivat (no a tot el municipi) i a un ús complementari (no al principal del sector); ii) que la prohibició de l’ús no es contrària a la Directiva de serveis, atès que en la memòria del Pla es justifica suficientment raons imperioses d’interès general (salut pública, protecció als consumidors i protecció de l’entorn urbà); i iii) tot i no pronunciar-se sobre els eventuals danys i perjudicis derivats de la prohibició d’usos (en considerar que el dany no és encara efectiu), ja avança que considera que no es produeix cap mena de dany ni perjudici, atès que el propi Pla estableix una disposició transitòria que permet exercir dites activitats durant 5 anys i, per altra part, l’Ajuntament ha previst un sector d’oficines i usos comercials on poder desenvolupar activitats d’oci.

Sentència 19 d’octubre de 2016