El TS confirma que en el marc d’un procediment d’expropiació forçosa l’Administració expropiant no pot desistir de l’expropiació ja iniciada una vegada fixat l’apreuament en via administrativa.

En la sentència de 10 de juliol de 2018, el Tribunal Suprem declara que la fixació de l’apreuament en via administrativa determina la impossibilitat de l’Administració expropiant de desistir de l’expropiació iniciada, independentment que l’apreuament s’impugni en via contenciosa administrativa. Ara bé, en els procediments d’urgència –en els quals l’ocupació és prèvia a la fixació de l’apreuament— l’Alt Tribunal declara que serà la data de l’ocupació la que impossibilitarà el desistiment de l’expropiació. 

En el cas concret de la sentència, la pretensió dels recurrents i expropiats era l’anul·lació de la resolució impugnada en via administrativa, en virtut de la qual l’Administració demandada, malgrat haver-se fixat l’apreuament de la finca, havia declarat la desafecció d’una part de la finca expropiada que no s’havia ocupat perquè no es va considerar necessària per a l’execució de la carretera en el seu nou traçat. 

En primera instància, el TSJ de Galícia, en la sentència de 16 de novembre de 2016, va concloure que els terrenys afectats no havien estat materialment ocupats de manera efectiva ni per a l’obra en sí mateixa ni per a qualsevol finalitat complementària, apareixent el terreny referit lliure de tot obstacle pel seu ús i en plena disposició per a ser recuperat per llurs propietaris. Per tant, s’havia de considerar conforme a dret allò acordat en les resolucions impugnades amb relació a la desafecció del sòl en qüestió.  

No obstant, el TS cassa aquesta sentència i, per una banda, assenyala que l’article 48 de la Ley de Expropiación Forzosa s’ha d’interpretar en els termes abans indicats, amb relació a la potestat de  desistiment del procediment d’expropiació forçosa per part de l’Administració expropiant. I, per  l’altra, reconeix el dret dels recurrents a la conclusió del procediment d’expropiació iniciat per l’Administració per a l’ampliació de la carretera, amb el pagament de la totalitat de l’apreuament fixat en via administrativa i a l’ocupació completa de la finca objecte d’expropiació.