El TS declara abusiva la clàusula d’un contracte que imposa al comprador d’un habitatge el pagament de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IVTNU).

En la Sentència núm. 1292/2016, de 17 de març, el Tribunal Suprem conclou que és abusiva la clàusula d’un contracte de compravenda d’un habitatge que imposa al comprador l’obligació de pagar l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, perquè considera que la posició jurídica del consumidor es veu lesionada per la transmissió d’un deute fiscal que, en realitat, té l’obligació legal de satisfer la part venedora, segons l’article 104 del Text refós de la Llei d’hisendes locals, i perquè, a més, la part compradora desconeix l’import concret que hauria de satisfer.

Sentència