El TSJC conclou que un Ajuntament és competent per excepcionar ocasionalment les limitacions acústiques previstes en el Mapa de Capacitat Acústica municipal, amb motiu de festes i esdeveniments culturals amb cert arrelament.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el marc d’un procediment on determinats veïns havien denunciat a l’Ajuntament perquè s’havien superat els nivells d’immissió sonors permesos pel Mapa de Capacitat Acústica en la seva finca en motiu de la festa Major del municipi,  ha conclòs que un Ajuntament –en aquest cas de La Galera (Tarragona)— era competent per excepcionar ocasionalment en la seva Ordenança de Policia i Bon Govern les limitacions acústiques previstes amb caràcter general en el Mapa de Capacitat Acústica, amb motiu de festes i esdeveniments culturals, sempre i quan tinguin un cert arrelament.

Per una banda, perquè correspon al Ple de l’Ajuntament aprovar les ordenances del municipi (article 22.2.d Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local). I, per l’altre, perquè el propi Mapa de Capacitat Acústica de La Galera així ho preveu, a l’empara de la Llei 16/2002, de protecció contra la contaminació acústica.

Tanmateix, afirma que no es pot excepcionar de qualsevol manera, sinó que s’ha valorar cas per cas, examinant les circumstàncies del mateix, i procurant ocasionar el menor perjudici als veïns més propers al local, el que implica una valoració de la incidència acústica, les possibilitats de limitació i la duració de l’esdeveniment.

Veure Sentència TSJC