La decisió d’admetre un licitador en un procediment d’adjudicació d’un contracte públic ha de ser susceptible de recurs

El TJUE obliga a reinterpretar el concepte d’actes de tràmit susceptibles de recurs en matèria de contractació pública en Dret espanyol

En primer lloc, el TJUE assenyala que la decisió d’admetre un licitador a un procediment d’adjudicació d’un contracte públic constitueix una decisió a l’efecte de la Directiva relativa als recursos en aquesta matèria (Directiva 89/665 / CEE).

En segon lloc, el tribunal recorda que l’esmentada Directiva persegueix “garantir que les decisions adoptades pels poders adjudicadors puguin ser recorregudes de manera eficaç i, en particular, al més ràpidament possible”.

En vista de tot això, el TJUE conclou que la Directiva esmentada s’oposa a una normativa nacional, com pot ser l’espanyola, que consideri la decisió d’admetre a un licitador com un acte de tràmit no susceptible de recurs jurisdiccional independent i condicioni la seva impugnació a la resolució definitiva de l’expedient.

La Sentència, que es dicta arran d’una qüestió prejudicial plantejada pel Tribunal Superior de Justícia d’Andalusia, resulta de gran importància per a la interpretació del Dret espanyol en matèria de recursos contra actes relacionats amb la contractació pública.

Cal destacar a més que el TJUE també declara que els articles 1.1 i 2.1.a) ib) de la Directiva de referència tenen efecte directe i per tant els particulars poden invocar-se directament davant les autoritats administratives i judicials nacionals.

(STJUE de 5 d’abril de 2017, C391/15)