La modificació de la Llei de Turisme exclou el criteri de reiteració en la cessió d’habitatges perquè aquests siguin considerats d’ús turístic

La Llei de mesures fiscals d’aquest any 2017 ha modificat diversos aspectes de la Llei  de turisme de Catalunya. L’anterior versió de la Llei establia que per considerar els habitatges d’ús turístic havien de ser cedits de manera reiterada a canvi d’una contraprestació econòmica. En canvi, amb la nova versió s’exclou aquesta reiteració. Per tant, la modificació de la Llei provocarà un increment del nombre d’habitatges que passaran a ser considerats d’ús turístic.

Respecte a la responsabilitat del propietari de l’habitatge d’ús turístic i el pagament voluntari de les sancions que se li puguin imposar, la nova versió de la Llei estableix que  la reducció del 50% de la sanció, per reconeixement de responsabilitat, no serà aplicable si la persona sancionada acaba interposant recurs contenciós administratiu contra la resolució sancionadora. En aquest cas, l’administració exigirà a la persona sancionada el pagament de l’import reduït de la sanció mitjançant únicament la notificació del requeriment de pagament.