L’ACA sotmet a informació pública els mapes de perillositat i risc d’inundació de la conca fluvial de Catalunya.

L’Agència Catalana de l’Aigua sotmet a informació pública, pel termini de tres mesos, els treballs de revisió i actualització dels mapes de perillositat i risc corresponents al segon cicle de la planificació de la gestió dels riscs d’inundació del Districte de la conca fluvial de Catalunya.

Aquests documents, que s’esperaven des de fa molt temps, són molt importants, perquè, d’una banda, els mapes de perillositat d’inundació delimiten gràficament les zones inundables i, el més important, identifiquen la zona de flux preferent dels cursos d’aigua, en la qual hi ha una important limitació d’usos, especialment en el sòl en situació bàsica de rural, però també en el sòl en la situació bàsica d’urbanitzat, després de la modificació del Reglament del Domini Públic Hidràulic aprovada a finals de l’any 2016. I, d’altra banda, també són importants els mapes de risc d’inundació, perquè identifiquen els danys potencials que poden causar les inundacions mitjançant la representació gràfica de la vulnerabilitat de les zones inundables.

Aquests documents condicionen les previsions dels instruments urbanístics de planejament actualment en tràmit i els que es puguin tramitar en un futur, perquè en cap cas poden preveure la transformació urbanística de terrenys amb risc d’inundació i, particularment, dels terrenys inclosos dins la zona de flux preferent. I, a més, també condicionen el manteniment de segons quins usos que actualment s’estiguin desenvolupant en la zona de flux preferent o en altres terrenys inundables.

La documentació pot ser consultada en el següent enllaç:

http://aca.gencat.cat/ca/laca/informacio-publica/projectes-de-disposicions-plans-i-programes/