Les activitats autoritzades amb anterioritat a la data de transposició de la Directiva sobre responsabilitat mediambiental també poden incórrer en responsabilitat si ocasionen danys en el medi.

En una recent Sentència d’1 de juliol de 2017 (cas Gert Folk), el TJUE ha conclòs que la Directiva 2004/35/CE, sobre responsabilitat mediambiental en relació amb la prevenció i reparació dels danys ambientals, també és aplicable als danys ambientals produïts per una activitat amb posterioritat a la data de transposició de la directiva (30-4-2007), encara que hagi estat autoritzada de conformitat amb una normativa ambiental anterior.

Així mateix, el TJUE també ha conclòs que és contrària a la citada Directiva una disposició de Dret nacional que, amb caràcter general i automàtic, descarti que un dany que produeix efectes adversos significatius en l’estat ecològic, químic o quantitatiu o en el potencial ecològic de les aigües afectades, es qualifiqui com a “dany mediambiental” pel mer fet d’estar emparat en una autorització atorgada a l’empara d’aquell Dret nacional.

Aquest pronunciament té origen en una qüestió prejudicial plantejada pel Tribunal Suprem del Contenciós Administratiu d’Àustria en un cas que tenia per objecte una reclamació per danys mediambientals contra una activitat hidroelèctrica que contaminava les aigües d’un riu, però que disposava d’una autorització atorgada amb anterioritat a la data de transposició de la Directiva 2004/35/CE i que contenia una prescripció sobre l’abocament d’aigües residuals. En primera instància, la reclamació mediambiental fou desestimada amb l’argument que l’autorització de l’activitat emparava l’abocament d’aigües residuals que efectuava en un riu i que, en conseqüència, no podia ser constitutiu d’un dany ambiental. Però, en segona instància, el recurrent va al·legar que la normativa austríaca vulnerava la Directiva 2004/35/CE, motiu pel qual el TS va plantejar la qüestió prejudicial al TJUE, resolta mitjançant la Sentència d’1 de juliol de 2017 en el sentit abans indicat.

Accés a la sentència