Modificació de les Normes urbanístiques del Pla general metropolità que regulen els aparcaments de Barcelona, aprovada definitivament el 18 de setembre de 2018, publicada al DOGC de 16-10-2018.

La Subcomissió d’Urbanisme del municipi de Barcelona, en la sessió de 18 de setembre de 2018, va aprovar definitivament la Modificació de les Normes urbanístiques del Pla general metropolità (PGM) que regulen els aparcaments de Barcelona, modificació que va ser publicada al DOGC, a l’efecte de la seva executivitat immediata, el 16 d’octubre de 2018.

L’àmbit objecte de la Modificació és tot el terme municipal de Barcelona i les determinacions sobre previsió d’aparcaments en edificis contingudes en la mateixa són d’aplicació general. En conseqüència, queden suprimides les limitacions o prohibicions contingudes en els plans especials per a zones o àmbits generals, sense perjudici de les contingudes a l’Ordenança de rehabilitació i millora de l’Eixample de Barcelona, que es mantenen.

L’objecte de la Modificació és regular l’oferta de places d’aparcament en funció del destí de l’edificació i alhora afavorir la mobilitat sostenible. Concretament, la modificació proposa una nova regulació pels edificis d’habitatges, diferenciant els habitatges en general, els edificis d’habitatges amb algun règim de protecció especial o general i el sistema d’habitatges dotacional. Els principals objectius de la Modificació són les següents:

  • Fixar el mínim de places previst en la normativa anterior com a màxim en tots els usos;
  • Reduir el nombre de places exigit com a mínim en promocions d’habitatge de protecció en règim general i especial (1 plaça cada 4 habitatges);
  • Eliminar la reserva obligatòria de places per als equipaments de proximitat i en promocions d’habitatge dotacional, quan es tracti de promocions que es dirigeixin a la gent gran;
  • Definir el comerç de proximitat (superfície de venda inferior a 1.300 m2), que no requereix places;
  • Adequar la reserva de places d’aparcament a criteris de flexibilitat (exoneració de l’obligació de reserva d’aparcament quan l’exigència d’aparcament d’automòbils sigui igual o inferior a 6; possibilitat de reducció o supressió de les reserves de places d’aparcament si l’edificació assoleix la qualificació d’eficiència energètica de nivell A, etc.);
  • Admetre excepcionalment i previ informe favorable un major nombre de places, si l’interès públic ho justifica en zones de dèficit per a residents;
  • Flexibilitzar la destinació de part de les places de cotxe per a usuaris de motos i bicis, sense incrementar la superfície final de l’aparcament; i
  • Incrementar la reserva de places per a bicis i preveure la instal·lació elèctrica per a la recàrrega de vehicles elèctrics.

Finalment, el document aprovat definitivament incorpora una Disposició transitòria, que indica que les modificacions de PGM aprovades amb anterioritat a aquesta modificació, així com possibles convenis o compromisos anteriors, que incorporin determinacions de reserves superiors a les resultants de les presents normes, es podran adaptar a través de la corresponent llicència d’obres.

En qualsevol cas, cal destacar que la superfície alliberada per la possible reducció del nombre de places obligatòries resultant de l’aplicació d’aquesta modificació en aparcaments ja construïts no pot ser destinada a incrementar la superfície dels altres usos admesos en planta soterrani ni activitats complementàries de les principals de l’immoble (tallers, comercials, trasters, serveis, magatzems, oficines, etc.). Es podran destinar, però, a l’emplaçament d’instal·lacions de serveis tècnics generals de l’edifici i a ampliar l’oferta per a d’altres mitjans de transport, com places de motocicletes, bicis o altres mesures en favor de la mobilitat sostenible, com poden ser places addicionals de recàrrega per a vehicles elèctrics.

Accés a la modificació