No és possible modificar substancialment un contracte públic encara que la modificació sigui conseqüència d’una causa imprevisible i comporti una disminució del seu valor estimat.

En la Sentència de 7 de setembre de 2016 (assumpte C-549/14), el TJUE resol una qüestió prejudicial plantejada pel TS de Dinamarca respecte a si, d’acord amb l’article 2 de la Directiva 2004/18/CE, un òrgan de contractació pot arribar a un acord transaccional amb l’adjudicatària d’un contracte per resoldre les dificultats suscitades per la seva execució, sense necessitat de promoure una nova licitació pública que tingui per objecte els termes de l’acord transaccional, quan la modificació comporta una disminució del valor estimat inicial del contracte.

El TJUE reitera la seva jurisprudència respecte a què el principi d’igualtat de tracte i l’obligació de transparència impedeixen que, amb posterioritat a l’adjudicació d’un contracte públic, el poder adjudicador i l’adjudicatari puguin introduir modificacions substancials en les seves estipulacions, ja sigui per ampliar en gran mesura el contracte, per alterar l’equilibri econòmic del contracte a favor de l’adjudicatari, o bé per reduir la magnitud de l’objecte del contracte. En relació amb aquest darrer cas, el TJUE justifica la seva posició assenyalant que, en la mesura que la magnitud inicial del contracte fos tal que únicament certes empreses estaven en condicions de presentar les seves candidatures i formular una oferta, la reducció de la seva magnitud pot fer-lo interessant igualment per a operadors econòmics de dimensió més reduïda.

D’altra banda, en vistes de les particularitats del cas, el TJUE conclou que, encara que la modificació substancial d’un contracte no respongui a la voluntat deliberada del poder adjudicador i de l’adjudicatari de renegociar-lo, sinó a la seva voluntat de trobar una solució de compromís a les dificultats objectives aparegudes durant la seva execució, amb renúncies per les dues parts, això no pot justificar que s’acordi la seva modificació substancial sense respectar el principi d’igualtat de tracte, que ha de beneficiar a totes les empreses potencialment interessades en un contracte públic, i, per tant, sense obrir un nou procediment d’adjudicació que tingui per objecte els termes de l’acord.

Sentència