Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE núm. 236, de 2 d’octubre de 2015)

Deroga la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Part del contingut de la llei derogada es trasllada a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Entra en vigor el 2 d’octubre de 2016.

Excepció: certes previsions relatives al registre electrònic d’apoderaments, al registre electrònic, al registre de treballadors públics habilitats, al punt d’accés general electrònic de l’Administració i a l’arxiu únic electrònic entren en vigor als dos anys de l’entrada en vigor de la llei.

http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/02/pdfs/BOE-A-2015-10565.pdf

Comentari de la llei al blog Contencioso.es:

http://contencioso.es/2015/10/02/el-boe-alumbra-siamesas-administrativas-ley-392015-de-procedimiento-y-ley-402015-de-regimen-juridico/