Resolució Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques (DGDEJ) 2438/2015: Validesa dels acords de modificació estatutària que limiten les facultats d’ús i gaudi dels propietaris dels habitatges d’un immoble en règim de propietat horitzontal, en interpretació dels articles 553-25 i 553-26 del CCCat.

La DGDEJ dicta recurs governatiu en relació a la qualificació de la registradora de la propietat núm. 16 de Barcelona, que denega la inscripció d’un acord de modificació estatutària, en el sentit de prohibir l’ús turístic d’una finca, establert per la comunitat de propietaris dels carrers 51-53 i Calàbria 189-191, de Barcelona.

La registradora al·lega, en virtut de l’article 553-25.4 del CCCat, que és necessari el consentiment exprés del propietari afectat en l’aprovació d’acords que li suposin una limitació de les facultats d’ús i gaudi. En cas de no assistència a la Junta, es requereix oposició expressa a l’acord per part del propietari afectat per tal que aquest acord no es pugui inscriure. I precisament aquest és el cas que es presenta, on el propietari afectat no assistent, un cop notificat l’acord, s’oposa expressament a aquest, mitjançant burofax dirigit al secretari-administrador de la comunitat.

La DGDEJ confirma el pronunciament de la registradora, que denega la inscripció de l’acord limitatiu de les facultats d’ús i gaudi del propietari que s’oposa a l’acord, i desestima el recurs interposat per la comunitat de propietaris.

Sentència