S’aprova inicialment el Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola, així com la Modificació puntual del Pla general metropolità en l’àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola.

En el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 8 d’agost de 2018, es va publicar  l’acord del Consell Metropolità en sessió ordinària celebrada el 24 de juliol, pel qual s’aprova inicialment el Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola (PEPNat), així com la Modificació puntual del Pla general metropolità en l’àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola (MPGMCo).

El passat 9 d’agost es va obrir el termini legal d’informació pública per un termini de tres mesos per a la consulta i presentació d’al·legacions del PEPNat i de la MPGMCo. L’expedient es podrà consultar a la Secretaria de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Així mateix, el documents complets es troben disponibles a la pàgina web de l’AMB i presencialment al Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.

Segons es desprèn de la memòria descriptiva i justificativa del Pla Especial, El PEPNat i la MPGMCo associada tenen com a objectiu comú la protecció i conservació d’aquest espai natural de vital importància per a l’àrea metropolitana de Barcelona. Alhora, busquen la millora del patrimoni natural i els valors geològics, biològics, ecològics, paisatgístics, etnològics, agrícoles i culturals de la serra de Collserola, declarada parc natural l’any 2010.