STS 1145/2016, de 16 de març (Sala 3a, secció 5a). El TS resol que el TSJC ha de tornar a dictar sentència en el cas relatiu a la Modificació del Pla General Metropolità (MPGM) a l’àmbit de Can Marcet (Sant Cugat del Vallès). Existència d’una incongruència per error. Relació entre el planejament urbanístic i el planejament territorial.

En estimació del motiu basat en la seva incongruència interna, el Tribunal Suprem (TS) cassa la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), de 26 de juny de 2014. En aquesta Sentència, el TSJC havia anul·lat la MPGM a l’àmbit de Can Marcet (Sant Cugat del Vallès, Barcelona), així com les determinacions del Pla Territorial Parcial de Barcelona (PTPB) relatives al mateix àmbit, que havien estat impugnades indirectament pel recurrent.

En essència, el TS declara que el TSJC ha incorregut en una petició de principi, ja que fonamenta l’anul·lació de les determinacions del PTPB relatives a Can Marcet en la prèvia anul·lació de modificacions del PGM. Això comporta la necessitat de cassar la STJC i ordenar que es torni a dictar.

El TS remarca que la MPGM impugnada constitueix un instrument de planejament urbanístic que es troba en una posició jeràrquicament inferior a la del PTPB, que és un instrument de planejament territorial. Per aquesta raó, assenyala el TS, la nul·litat de modificacions anteriors del PGM no pot comportar la nul·litat d’un instrument jurídicament supraordenat com és el PTPB.

En conclusió, el TS no ha entrat en el fons de l’assumpte i per tant caldrà esperar que el TSJC torni a dictar sentència en aquest procediment per a conèixer el resultat de la impugnació dels instruments de planejament urbanístic i territorial citats.

Sentència