STS 3643/2015, de 16 de juliol (Sala 3a). El Tribunal Suprem rebutja l’aplicació de la clàusula rebus sic stantibus en un conveni en el qual es va finalitzar un procediment de responsabilitat patrimonial, relacionat amb els danys patits per un local a causa de l’enfonsament d’un tram de túnel de la línia 5 del metro de Barcelona l’any 2005.

El Tribunal Suprem confirma la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, per la qual es va estimar el recurs interposat contra la Generalitat de Catalunya per part del propietari d’un local afectat per l’enfonsament d’un túnel de la línia 5 del metro de Barcelona el gener de 2005.

Sobre la base del conveni celebrat com a finalització d’un procediment de responsabilitat patrimonial, el particular va sol·licitar la compra del local per part de l’Administració. Entre les estipulacions del referit conveni es trobava la del compromís de la Generalitat de comprar l’immoble per un preu mínim si es complien un conjunt de requisits, com el d’haver intentat vendre el local en el mercat sense cap resultat positiu. El preu mínim es corresponia amb el que tenia el local abans del sinistre, degudament actualitzat.

Davant d’aquesta sol·licitud de venda, la Generalitat al·lega la clàusula rebus sic stantibus,  ateses les variacions de preu en el mercat immobiliari des de 2005 fins al moment de la sol·licitud l’any 2011 i assenyala que la compra del local era un mesura adreçada a pal·liar la hipotètica devaluació del seu preu només per causes relacionades amb l’enfonsament del túnel. El Tribunal Superior de Justícia destaca que si no s’hagués fixat aquest preu mínim, l’administrat possiblement no hagués signat el conveni, pel qual renunciava a exercir qualsevol acció de responsabilitat patrimonial. Per al Tribunal Suprem no es pot al·legar l’argument que el conveni només es referia a la devaluació per causes relacionades amb l’enfonsament, ja que no es va incloure cap clàusula on s’especifiqués aquesta condició. Per aquesta mateixa raó s’ha de rebutjar l’aplicació del principi rebus sic stantibus, en la mesura en que la circumstància de la variació de preus en el mercat immobiliari a la baixa no es va preveure en el conveni, quan es podria haver fet.

Sentència