STS 3362/2015, de 3 de juliol (Sala 3a). El tràmit d’audiència als Ajuntaments afectats és preceptiu a l’hora de revisar les normes de planificació dels usos i activitats als parcs naturals.

El Tribunal Suprem confirma la sentència del Tribunal Superior de Justícia d’Andalusia que anul·la el Decreto 15/2011, de 1 de febrero, por el que se establece el régimen general de planificación de los usos y actividades en los parques naturales y se aprueban medidas de agilización de procedimientos administrativos. Revisió de Plans d’Ordenació de Recursos Naturals. La manca de tràmit d’audiència als Ajuntaments afectats en el marc del seu procediment d’aprovació provoca la nul·litat del Decret. Encara que aquest tràmit no estigui taxativament previst a la legislació específica, s’infereix que és preceptiu a partir d’una interpretació sistemàtica de la legislació de règim local i ambiental. L’associació SEO – Birdlife està plenament legitimada per denunciar aquest tipus d’infracció. Pel que fa a la incongruència que al·lega la recurrent, per no haver sotmès a les parts un nou motiu d’impugnació, s’ha d’aplicar un criteri material i no formal. La recurrent va citar un precepte legal diferent del que aplica la Sala, però que tracta el mateix objecte (audiència a les corporacions locals), de manera que el motiu també ha de ser desestimat.