L’ACA sotmet a informació pública els mapes de perillositat i risc d’inundació de la conca fluvial de Catalunya.

L’Agència Catalana de l’Aigua sotmet a informació pública, pel termini de tres mesos, els treballs de revisió i actualització dels mapes de perillositat i risc corresponents al segon cicle de la planificació de la gestió dels riscs d’inundació del Districte de la conca fluvial de Catalunya. Aquests documents, que s’esperaven des de fa molt temps,…

STSJC 126/2016, de 9 de març. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya anul·la la constitució de la societat de capital mixt “Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua, SA”, per a la prestació del servei del cicle integral de l’aigua a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

El TSJC anul·la l’acord de 6 de novembre de 2012 del Consell Metropolità de Barcelona, pel qual es crea el servei integral de l’aigua i s’aprova l’establiment i la prestació del servei del cicle integral de l’aigua, l’establiment del sistema de gestió d’aquest servei públic mitjançant una societat de capital mixt en la modalitat de…

STS 5037/2015, de 23 de novembre (Secció 2a). El Tribunal Suprem ratifica que la contraprestació que paguen els usuaris del servei d’abastament domiciliari d’aigua potable té la naturalesa de taxa administrativa, independentment de qui presti aquest servei.

En una consolidada i pacífica doctrina jurisprudencial, dictada amb posterioritat a la promulgació de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, el Tribunal Suprem conclou que la contraprestació que satisfan els usuaris del servei d’abastament domiciliari d’aigua potable té la naturalesa jurídica d’una taxa administrativa, tant si aquest servei és prestat directament per…