Sentència del Tribunal Constitucional de 3 de març de 2016. El TC avala, pràcticament en la seva totalitat, la constitucionalitat de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL).

El Tribunal Constitucional es pronuncia, per primera vegada, respecte a les previsions de la LRSAL, en el marc del recurs d’inconstitucionalitat interposat per l’Assemblea d’Extremadura contra diversos dels seus preceptes, per vulneració de les competències de la Comunitat Autònoma d’Extremadura i diversos preceptes de la Constitució. Per a la resolució del recurs, prèviament, el TC…