Modificació relativa a canvi de categoria de fàbrica de transformació de productes animals, amb incidència ambiental. La Sala té capacitat i criteri suficient per valorar aspectes tècnics

El Tribunal Suprem, mitjançant la Sentència de 31 de març de 2016, resol el recurs de cassació núm. 3104/2014 interposat per la Comunitat Autònoma de Castella-Lleó contra la Sentència del TSJCL de 17 de juny de 2014. La sentència d’instància estima el recurs interposat per ANAGRASA contra dues ordres de la Conselleria de Medi Ambient….