STS 2015/5627, de 2 de novembre. El Tribunal Suprem (TS) confirma la improcedència d’un plec de clàusules administratives particulars que regia la licitació d’un contracte d’obra convocada per GISA i en el qual es preveia l’obligació de l’empresa adjudicatària de concedir a l’esmentada entitat un crèdit equivalent al 100% del preu de l’obra.

La Confederació Nacional de la Construcció (CNC) va impugnar davant la Sala Contenciosa Administrativa del TSJC la Resolució de 3 de desembre de 2010 del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, que desestimava el recurs especial en matèria de contractació que va interposar contra el plec de bases que…