El Tribunal Suprem modifica la seva jurisprudència i admet la impugnació indirecta dels plecs de clàusules administratives particulars en dos supòsits excepcionals.

Per mitjà de la sentència número 398/2021, de 22 de març, el Tribunal Suprem ha reconegut la possibilitat d’impugnar indirectament els plecs contractuals, a diferència del què havia predicat fins a la data. La sentència analitza el supòsit de fet en què la mercantil “Contenedores Escor Vitoria, SL” impugna indirectament uns plecs contractuals d’un contracte…

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea estima que una federació esportiva nacional pot estar subjecte a les normes d’adjudicació de contractes públics quan exerceixi activitats d’interès general que no tinguin caràcter industrial i mercantil.

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha dictat Sentència en els assumptes acumulats C-155/19 i C-156/19 (FIGC, Consorzio Ge.Se.Av. S. c. Arl vs. De Vellis Servizi Globali Srl), en el marc d’un procediment prejudicial sobre la contractació per part de la federació italiana de futbol (en endavant, FIGC) dels serveis de transport i…

L’Advocat General de la UE considera que una federació esportiva nacional pot tenir la consideració de poder adjudicador si, a més de tenir personalitat jurídica pròpia, s’ha creat específicament per a satisfer necessitats d’interès general que no tinguin caràcter industrial o mercantil i la seva gestió està subjecte a la supervisió d’un altre organisme de dret públic.

L’Advocat General de la UE va presentar el passat 1 d’octubre de 2020 les oportunes Conclusions en els assumptes acumulats C-155/19 i C-156/19 (FIGC, Consorzio Ge.Se.Av. S. c. Arl vs. De Vellis Servizi Globali Srl), en el marc d’un procediment prejudicial sobre la contractació per part de la federació italiana de futbol (en endavant, FIGC)…

El TJUE justifica l’exclusió dels serveis jurídics de l’àmbit d’aplicació de la Directiva de Contractes del Sector Públic.

El TJUE resol una qüestió prejudicial en la que es planteja si l’article 10, lletres c i d, incisos i) ii) i v) de la Directiva 2014/24 de contractes del sector públic és compatible amb el principi d’igualtat i subsidiarietat i amb els articles 49 i 56 TFUE, al quedar els serveis jurídics exclosos de…

El fet que una de les empreses d’una UTE s’hagi declarat en concurs no altera l’oferta si l’altra empresa o empreses presenten solvència suficient

El Tribunal Suprem (TS) declara que la prohibició sobrevinguda de contractar d’una empresa derivada de la declaració en concurs no afecta la resta d’empreses d’una Unió Temporal d’Empreses (UTE), sempre que almenys una de les empreses pugui assumir tota l’oferta. En el cas resolt, dues empreses que havien quedat en segona posició en la licitació sol·licitaven l’anul·lació de l’adjudicació del…