El TJUE justifica l’exclusió dels serveis jurídics de l’àmbit d’aplicació de la Directiva de Contractes del Sector Públic.

El TJUE resol una qüestió prejudicial en la que es planteja si l’article 10, lletres c i d, incisos i) ii) i v) de la Directiva 2014/24 de contractes del sector públic és compatible amb el principi d’igualtat i subsidiarietat i amb els articles 49 i 56 TFUE, al quedar els serveis jurídics exclosos de…

El fet que una de les empreses d’una UTE s’hagi declarat en concurs no altera l’oferta si l’altra empresa o empreses presenten solvència suficient

El Tribunal Suprem (TS) declara que la prohibició sobrevinguda de contractar d’una empresa derivada de la declaració en concurs no afecta la resta d’empreses d’una Unió Temporal d’Empreses (UTE), sempre que almenys una de les empreses pugui assumir tota l’oferta. En el cas resolt, dues empreses que havien quedat en segona posició en la licitació sol·licitaven l’anul·lació de l’adjudicació del…

Nova jornada del Seminari de Dret Local

Aquest divendres 9 de juny se celebra a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) una nova jornada del Seminari de Dret Local, organitzat per la Federació de Municipis de Catalunya. El seminari començarà a les 9.30 h amb un informe sobre l’actualitat jurídica i a continuació Carles Pareja oferirà una xerrada a les 10 h sobre…

No és possible modificar substancialment un contracte públic encara que la modificació sigui conseqüència d’una causa imprevisible i comporti una disminució del seu valor estimat.

En la Sentència de 7 de setembre de 2016 (assumpte C-549/14), el TJUE resol una qüestió prejudicial plantejada pel TS de Dinamarca respecte a si, d’acord amb l’article 2 de la Directiva 2004/18/CE, un òrgan de contractació pot arribar a un acord transaccional amb l’adjudicatària d’un contracte per resoldre les dificultats suscitades per la seva…

STSJC 126/2016, de 9 de març. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya anul·la la constitució de la societat de capital mixt “Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua, SA”, per a la prestació del servei del cicle integral de l’aigua a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

El TSJC anul·la l’acord de 6 de novembre de 2012 del Consell Metropolità de Barcelona, pel qual es crea el servei integral de l’aigua i s’aprova l’establiment i la prestació del servei del cicle integral de l’aigua, l’establiment del sistema de gestió d’aquest servei públic mitjançant una societat de capital mixt en la modalitat de…