Les limitacions del dret de propietat derivades de la delimitació d’un jaciment arqueològic són susceptibles d’indemnització.

El Tribunal Suprem conclou en la Sentència de 17 de febrer de 2016 (recurs de cassació núm. 1321/2014) que les limitacions del dret de propietat derivades de la delimitació d’un jaciment arqueològic són susceptibles d’indemnització, en concepte de responsabilitat patrimonial. La singularitat del cas és que l’Alt Tribunal considera aplicables les previsions de l’article 35.b)…

Tribunal Europeu de Drets Humans. STEDH 2015/117: Cas Preite vs Itàlia. Sentència de 17 de novembre de 2015. El TEDH estima la demanda interposada per un ciutadà italià contra la República d’Itàlia, per l’escassa indemnització rebuda per l’expropiació d’un terreny qualificat com agrícola que es destina a la construcció d’equipaments públics. Violació de l’article 1 del Protocol 1 del Conveni.

La referida STEDH considera que una ST del Tribunal de Cassació italià vulnera l’article 1 del protocol 1 del Conveni (protecció del dret de propietat), atès que el referit tribunal intern avala una indemnització expropiatòria que no guarda una deguda proporcionalitat amb el valor de mercat del terreny expropiat. En aquest sentit, el TEDH té…