El TS confirma que en el marc d’un procediment d’expropiació forçosa l’Administració expropiant no pot desistir de l’expropiació ja iniciada una vegada fixat l’apreuament en via administrativa.

En la sentència de 10 de juliol de 2018, el Tribunal Suprem declara que la fixació de l’apreuament en via administrativa determina la impossibilitat de l’Administració expropiant de desistir de l’expropiació iniciada, independentment que l’apreuament s’impugni en via contenciosa administrativa. Ara bé, en els procediments d’urgència –en els quals l’ocupació és prèvia a la fixació…

L’Administració ha d’indemnitzar als propietaris per la privació de la facultat de participar en la urbanització, fins i tot si el planejament s’executa pel sistema d’expropiació forçosa.

En la sentència 343/2018, de 5 de març, dictada en un recurs de cassació interposat contra una sentència del TSJ de Castilla-La Mancha relativa a la fixació de l’apreuament de quatre finques afectades per l’execució del “Proyecto de Singular Interés, Parque Industrial y Tecnológico de Illescas”, el TS conclou que l’Administració ha d’indemnitzar als propietaris…

Tribunal Europeu de Drets Humans. STEDH 2015/117: Cas Preite vs Itàlia. Sentència de 17 de novembre de 2015. El TEDH estima la demanda interposada per un ciutadà italià contra la República d’Itàlia, per l’escassa indemnització rebuda per l’expropiació d’un terreny qualificat com agrícola que es destina a la construcció d’equipaments públics. Violació de l’article 1 del Protocol 1 del Conveni.

La referida STEDH considera que una ST del Tribunal de Cassació italià vulnera l’article 1 del protocol 1 del Conveni (protecció del dret de propietat), atès que el referit tribunal intern avala una indemnització expropiatòria que no guarda una deguda proporcionalitat amb el valor de mercat del terreny expropiat. En aquest sentit, el TEDH té…

STS 4012/2015, de 22 de setembre (Sala 3a, Secció 6a). El Tribunal Suprem aplica analògicament la disposició transitòria tercera del TRLS 2008 a uns terrenys classificats com a sòl urbà no consolidat. Això permet valorar sòl en situació bàsica rural de conformitat amb l’antiga Llei del Règim del Sòl i Valoracions de 1998, que pot resultar més favorable per a l’expropiat.

En aquesta Sentència, el Tribunal Suprem efectua una innovadora interpretació del text refós de la Ley de suelo, aprovat pel Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio (TRLS 2008). Concretament, considera que l’apartat segon de la disposició transitòria tercera del TRLS 2008, que fa referència exclusivament als terrenys classificats com a sòl urbanitzable delimitat,…

STS 3934/2015, de 17 de setembre. El TS declara que hi ha desviació de poder en l’exercici de la potestat de planejament urbanístic quan l’Administració promou l’aprovació d’una modificació puntual del planejament general després que el propietari d’una finca afectada per expropiació instés l’inici del procediment expropiatori per ministeri de la llei

En aquesta sentència el Tribunal Suprem resol un recurs de cassació interposat pel propietari d’una finca, qualificada com a equipament públic i respecte a la qual havia instat la seva expropiació forçosa per ministeri de la Llei, contra una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que va desestimar el recurs contenciós administratiu que…