El Tribunal Suprem declara la nul·litat del Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge “Aiguamolls de l’Empordà” perquè no es va sotmetre a avaluació ambiental estratègica. Sentència de 24 de gener de 2019.

En la sentència núm. 58/2019, de 24 de gener, el Tribunal Suprem declara la nul·litat del Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge “Aiguamolls de l’Empordà”, perquè no es va sotmetre a l’avaluació ambiental estratègica regulada a la Llei 9/2006, de 28 d’abril (actualment, Llei 21/2013, de 9 de desembre). El TS…

El TSJC conclou que un Ajuntament és competent per excepcionar ocasionalment les limitacions acústiques previstes en el Mapa de Capacitat Acústica municipal, amb motiu de festes i esdeveniments culturals amb cert arrelament.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el marc d’un procediment on determinats veïns havien denunciat a l’Ajuntament perquè s’havien superat els nivells d’immissió sonors permesos pel Mapa de Capacitat Acústica en la seva finca en motiu de la festa Major del municipi,  ha conclòs que un Ajuntament –en aquest cas de La Galera…

Les activitats autoritzades amb anterioritat a la data de transposició de la Directiva sobre responsabilitat mediambiental també poden incórrer en responsabilitat si ocasionen danys en el medi.

En una recent Sentència d’1 de juliol de 2017 (cas Gert Folk), el TJUE ha conclòs que la Directiva 2004/35/CE, sobre responsabilitat mediambiental en relació amb la prevenció i reparació dels danys ambientals, també és aplicable als danys ambientals produïts per una activitat amb posterioritat a la data de transposició de la directiva (30-4-2007), encara…

El TJUE reafirma la facultat dels òrgans judicials dels Estats membres per a dotar d’eficàcia provisional disposicions anul·lades si fer el contrari suposa un perjudici encara més gran per al medi ambient.

En la seva Sentència de 28 de juliol de 2016 (C-379/15), el Tribunal de Justícia de la Unió Europea reconeix que un òrgan judicial nacional pot limitar de manera excepcional, per tal d’aconseguir una major protecció del medi ambient, els efectes  d’una anul·lació d’una disposició de Dret nacional contrària a la Directiva sobre avaluació ambiental…

Modificació relativa a canvi de categoria de fàbrica de transformació de productes animals, amb incidència ambiental. La Sala té capacitat i criteri suficient per valorar aspectes tècnics

El Tribunal Suprem, mitjançant la Sentència de 31 de març de 2016, resol el recurs de cassació núm. 3104/2014 interposat per la Comunitat Autònoma de Castella-Lleó contra la Sentència del TSJCL de 17 de juny de 2014. La sentència d’instància estima el recurs interposat per ANAGRASA contra dues ordres de la Conselleria de Medi Ambient….