Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (Sala tercera), de 14 de gener de 2016 (assumpte C-141/14).

Aquesta sentència resol un recurs per incompliment de la Directiva d’Hàbitats contra la República de Bulgària. Aquesta República va crear la zona de protecció especial (ZPE) Kaliakra (en el litoral búlgar del mar Negre), però no va incloure tot el territori de Kaliakra, tot i que després va proposar com a LIC l’espai que comprèn…

STS 272/2016, de 10 de febrer. El Tribunal Suprem conclou que el Pla d’ordenació dels recursos naturals del Parc Natural de Cabo de Gata – Níjar atorga als terrenys del sector “El Algarrobico” la condició de sòl d’interès natural.

Amb aquesta sentència, el TS sembla posar fi a l’assumpte “El Algarrobico” concloent que el Pla d’ordenació de recursos naturals (PORN) del Parc Natural de Cabo de Gata – Níjar de 2008, com també el de 1994, van incloure els referits terrenys en la categoria de sòl d’interès natural, i, en cap cas, en la…

STC 233/2015, de 5 de novembre. El Tribunal Constitucional resol el recurs d’inconstitucionalitat núm. 5012-2013 interposat pel Grup Parlamentari Socialista del Congrés dels Diputats en relació amb diversos preceptes de la Llei 2/2013, de 19 de maig, de protecció i ús sostenible del litoral i que modifica la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes.

En aquesta sentència el TC es pronuncia per primera vegada respecte a la reforma de la Llei de Costes de 1988 duta a terme per mitjà de la Llei 2/2013, tot resolent el recurs d’inconstitucionalitat interposat pel Grup Parlamentari Socialista del Congrés dels Diputats en relació amb diversos preceptes de la citada Llei 2/2013; concretament…