No és possible modificar substancialment un contracte públic encara que la modificació sigui conseqüència d’una causa imprevisible i comporti una disminució del seu valor estimat.

En la Sentència de 7 de setembre de 2016 (assumpte C-549/14), el TJUE resol una qüestió prejudicial plantejada pel TS de Dinamarca respecte a si, d’acord amb l’article 2 de la Directiva 2004/18/CE, un òrgan de contractació pot arribar a un acord transaccional amb l’adjudicatària d’un contracte per resoldre les dificultats suscitades per la seva…