Etiquetes:

El correu electrònic personal no es troba entre els supòsits de constància fefaent que exigeix l’article 162.1 de la LEC.

El Tribunal Suprem (TS) considera que en supòsits en els quals un particular designa el seu correu electrònic personal a efectes de notificació, aquest no es beneficia dels efectes i terminis aplicables per mitjans electrònics oficialitzats de l’article 162.1 LEC. La interlocutòria desestima el recurs de revisió interposat contra la inadmisió per extemporani del recurs…

STS 5385/2015, de 16 de desembre (Secció 2a). El Tribunal Suprem confirma la seva doctrina sobre el caràcter residual de les notificacions edictals, si l’administració té alternatives per conèixer el domicili del destinatari de la notificació, i que una notificació defectuosa no té efectes interruptors de la prescripció.

El Tribunal Suprem resol en aquesta sentència que la impossibilitat de notificar un acte en el domicili assenyalat expressament per l’administrat no permet a l’administració acudir automàticament a la notificació edictal si té altres alternatives per conèixer el domicili del destinatari de la notificació, atès que aquest tipus de notificació ha de ser residual i…