El Tribunal Suprem delimita l’abast de la potestat de planejament urbanístic dels Ajuntaments pel que fa a la regulació dels habitatges d’ús turístic.

En la seva sentència núm. 1550/2020 de 19 de novembre, el Tribunal Suprem s’ha pronunciat sobre l’abast de la potestat de planejament urbanístic dels Ajuntaments pel que fa la regulació dels habitatges d’ús turístic (HUTS) en els plans generals d’ordenació urbanística, quan l’exercici d’aquesta potestat restringeix la llibertat d’empresa i la lliure prestació de serveis…

La Generalitat aprova definitivament el Pla director urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles del litoral gironí

Després d’una tramitació de més de 2 anys, el passat 15 de febrer de 2021, es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) el Pla director urbanístic del litoral gironí. Aquest Pla director té per objecte, principalment, la revisió de 166 sectors de sòl urbanitzable i de 35 àmbits de sòl…

El Tribunal Suprem estableix que la manca d’informe o memòria de sostenibilitat econòmica en la tramitació de qualsevol instrument de transformació urbanística, sempre que contemplin la instal·lació d’infraestructures de sufragament o manteniment públic, comporta la seva nul·litat.

En el recurs de cassació resolt pel Tribunal Suprem (TS) s’impugnava el Pla General d’Ordenació Supletori de Teror (Las Palmas de Gran Canaria) per haver estat aprovat sense l’informe o memòria de sostenibilitat econòmica exigit per l’actual article 22.4 del text refós de la Llei del sòl, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30…

El Tribunal Suprem estableix que tot i que l’informe d’impacte de gènere no resulta preceptiu per a l’aprovació d’un instrument urbanístic, la igualtat de gènere conforma un principi inspirador pel desenvolupament urbà.

El present recurs de cassació és interposat per la Comunitat de Madrid i l’Ajuntament de Boadilla del Monte contra la sentència dictada pel TSJ de Madrid per la que es declara la nul·litat del PGOU de l’Ajuntament, fonamentant-la en la manca de l’informe d’impacte de gènere. La sentència objecte de recurs establia que tot i…

Modificació de les Normes urbanístiques del Pla general metropolità que regulen els aparcaments de Barcelona, aprovada definitivament el 18 de setembre de 2018, publicada al DOGC de 16-10-2018.

La Subcomissió d’Urbanisme del municipi de Barcelona, en la sessió de 18 de setembre de 2018, va aprovar definitivament la Modificació de les Normes urbanístiques del Pla general metropolità (PGM) que regulen els aparcaments de Barcelona, modificació que va ser publicada al DOGC, a l’efecte de la seva executivitat immediata, el 16 d’octubre de 2018….