El TS admet, en determinats supòsits, la impugnació indirecta de valors cadastrals. Sentència del Tribunal Suprem núm. 196/2019, de 19 de febrer.

El Tribunal Suprem resol el recurs de cassació interposat per l’Ajuntament de Badajoz contra una sentència del Jutjat contenciós administratiu número 2 de Badajoz, dictada en data 29 de setembre de 2016, en relació amb la possible impugnació indirecta del valor cadastral d’un immoble. L’interès cassacional objectiu consisteix en determinar si, amb ocasió de la…

Per calcular si s’ha produït un increment o bé una disminució del valor d’un terreny a efectes de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) no s’han de considerar les despeses d’urbanització satisfetes pel propietari transmitent amb posterioritat a la seva adquisició. Sentència del Tribunal Suprem de 12 de març de 2019.

En la sentència de 12 de març de 2019 (ROJ STS 958/2019) el Tribunal Suprem es pronuncia i fixa doctrina sobre una altra qüestió que afecta el càlcul de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU o també conegut com a impost de plusvàlua) i sobre la qual encara no s’havia…

La inconstitucionalitat dels articles 107.1, 107.2.a) i 110.4 del TRLH no comporta que automàticament s’hagin d’anul·lar les liquidacions de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. Només en aquells casos en què s’acrediti que en la transmissió dels terrenys no s’ha posat de manifest un increment del seu valor. STS de 26 de febrer de 2019.

El Tribunal Suprem ha dictat una nova sentència en la qual interpreta l’abast de la inconstitucionalitat dels articles 107.1, 107.2a) i 110.4 del Text refós de la Llei d’hisendes locals, referent al càlcul de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU), declarada pel Tribunal Constitucional en la sentència 59/2017, d’11 de…

L’al·legació d’inconstitucionalitat de la llei com a clau per a l’accés directe a la jurisdicció contenciosa administrativa.

En la seva sentència de 21 de maig de 2018, la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem ha fixat la següent doctrina: “Els articles 108 LBRL, 14.2 LRHL i 25.1 LJCA, en relació amb els articles 24.1 i 106.1 CE, han de ser interpretats en el sentit que: «Quan es discuteix exclusivament la inconstitucionalitat de…

El Tribunal Suprem interpreta l’abast de la inconstitucionalitat de la regulació de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua).

El Tribunal Suprem ha dictat una sentència que s’esperava des de feia temps després que el Tribunal Constitucional (sentència número 59/2017, d’11 de maig), declarés la inconstitucionalitat dels articles 107.1, 107.2.a) i 110.4 del Text refós de la Llei d’hisendes locals, referents a la regulació del càlcul de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys…