STS 3934/2015, de 17 de setembre. El TS declara que hi ha desviació de poder en l’exercici de la potestat de planejament urbanístic quan l’Administració promou l’aprovació d’una modificació puntual del planejament general després que el propietari d’una finca afectada per expropiació instés l’inici del procediment expropiatori per ministeri de la llei

En aquesta sentència el Tribunal Suprem resol un recurs de cassació interposat pel propietari d’una finca, qualificada com a equipament públic i respecte a la qual havia instat la seva expropiació forçosa per ministeri de la Llei, contra una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que va desestimar el recurs contenciós administratiu que…