El TS aprecia la responsabilitat patrimonial de l’Estat legislador en relació amb la imposició d’una sanció administrativa en aplicació d’un precepte legal que posteriorment ha estat considerat contrari al Dret de la Unió Europea (STS de 10 de març de 2021).

En el seu moment, l’Administració de la Generalitat de Catalunya va imposar una sanció de 20.001 Euros per infracció de la Llei estatal d’ordenació del comerç minorista (LOCM) a una societat del grup MEDIA MARKT. Concretament, es va considerar que s’havia comès la infracció prevista a l’article 65.c) LOCM n relació amb l’article 14 de…

El Tribunal Suprem estableix que només es pot cedir el dret a ser indemnitzat en els supòsits de responsabilitat patrimonial quan aquest dret ha sigut prèviament reconegut en un acte administratiu ferm o en una sentència ferma. Sentència del Tribunal Suprem núm. 53/2020, de 22 de gener.

El Tribunal Suprem s’ha pronunciat, en la sentència núm. 53/2020, de 22 de gener, sobre la supletoritetat del dret civil en la jurisdicció contenciosa administrativa i, més concretament, sobre la cessió de crèdits derivats de la responsabilitat patrimonial en un supòsit en el qual una societat en concurs de creditors va vendre a la recurrent els drets…

L’actuació del legislador consistent en deixar sense efectes una resolució administrativa declarada nul·la per una sentència no ferma no provoca la ruptura del nexe causal de la responsabilitat patrimonial de l’Administració autora de l’acte anul·lat, si concorren la resta de requisits exigibles per a poder-la apreciar.

L’any 2009 una companyia es va presentar a un concurs convocat per l’Administració càntabra per a assignar potència eòlica. L’any 2012 el Tribunal Superior de Justícia de Cantàbria (TSJCanT) va declarar la nul·litat de la resolució de convocatòria del concurs i l’any 2015 el Tribunal Suprem (TS) va confirmar aquest pronunciament. Entre aquests dos moments,…

El TS reconeix la responsabilitat patrimonial de l’Estat Legislador en relació amb l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.

El Tribunal Suprem estima el recurs contenciós administratiu interposat contra una resolució del Consell de Ministres que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial de l’Estat Legislador en relació amb l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (plusvàlua) després de la Sentència del Tribunal Constitucional núm. 59/2017, d’11 de maig, que va declarar…

El TS matisa la seva recent doctrina sobre l’inici del còmput del termini de prescripció de l’acció de responsabilitat patrimonial per danys ocasionats per l’anul·lació jurisdiccional de llicències.

El Tribunal Suprem, mitjançant la Sentència de 10 de juliol de 2018 (RC 1548/2017), va modificar la seva anterior doctrina jurisprudencial relativa al dia inicial o dies a quo del termini de prescripció de les reclamacions de responsabilitat patrimonial derivades de l’anul·lació jurisdiccional d’un acte o disposició determinant de l’enderroc d’un immoble. Fins llavors, el…