Etiquetes:

Modificacions introduïdes al Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya per la Llei 5/2020, del 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient (DOGC 30.4.2020).

Cada any, les lleis de mesures fiscals, financeres, administratives (i altres) són un calaix de sastre que, a banda d’establir el conjunt de mesures necessàries per a completar el règim jurídic dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya, també incorporen nombroses modificacions normatives, i, aquest any, la Llei 5/2020, del 29 d’abril, no n’és una…

El Tribunal Suprem estableix que la manca d’informe o memòria de sostenibilitat econòmica en la tramitació de qualsevol instrument de transformació urbanística, sempre que contemplin la instal·lació d’infraestructures de sufragament o manteniment públic, comporta la seva nul·litat.

En el recurs de cassació resolt pel Tribunal Suprem (TS) s’impugnava el Pla General d’Ordenació Supletori de Teror (Las Palmas de Gran Canaria) per haver estat aprovat sense l’informe o memòria de sostenibilitat econòmica exigit per l’actual article 22.4 del text refós de la Llei del sòl, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30…

El Tribunal Suprem permet discutir la valoració cadastral ferma d’un immoble mitjançant la impugnació de les liquidacions d’IBI. Sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem, de 30 de gener de 2020 (rec. 3412/2018).

El Tribunal Suprem, en la sentència de 30 de gener de 2020, aborda la qüestió cassacional sobre si l’anul·lació del planejament urbanístic, que classificava un sector com a sòl urbanitzable, comporta que els terrenys afectats tornin a tenir la classificació prèvia (sòl no urbanitzable) i, en conseqüència, no puguin tenir la consideració de sòl urbà…

El Tribunal Suprem estableix el termini per instar l’anul·lació d’una llicència d’obres en via administrativa, en exercici de l’acció pública en matèria urbanística.

En el recurs de cassació resolt pel Tribunal Suprem, la qüestió que presentava interès objectiu per a la formació de jurisprudència consistia en determinar quin és el termini per instar en via administrativa l’anul·lació, per causa d’anul·labilitat, d’una llicència d’obres quan es pretén actuar en l’exercici de l’acció pública en matèria urbanística. El Tribunal Suprem…

El TS matisa la seva recent doctrina sobre l’inici del còmput del termini de prescripció de l’acció de responsabilitat patrimonial per danys ocasionats per l’anul·lació jurisdiccional de llicències.

El Tribunal Suprem, mitjançant la Sentència de 10 de juliol de 2018 (RC 1548/2017), va modificar la seva anterior doctrina jurisprudencial relativa al dia inicial o dies a quo del termini de prescripció de les reclamacions de responsabilitat patrimonial derivades de l’anul·lació jurisdiccional d’un acte o disposició determinant de l’enderroc d’un immoble. Fins llavors, el…