La gestió urbanística constitueix un “servei públic” als efectes de la regla general de la legislació sobre procediment administratiu comú del caràcter negatiu del silenci administratiu en casos de “transferència” als particulars de “facultats relatives al servei públic”.

El Tribunal Suprem declara que la gestió urbanística constitueix un “servei públic” i per tant els actes administratius en aquesta matèria resten subjectes a la regla excepcional de silenci administratiu negatiu prevista en la legislació sobre procediment administratiu comú, atès que amb l’aprovació d’aquests actes es produeix una “transferència” als particulars de “facultats relatives al…

El TSJC estima un recurs contenciós administratiu contra l’autorització ambiental de l’abocador de Solius i n’ordena el tancament en el termini d’un mes. Sentència del TSJC núm. 2953/2020, de 7 de juliol

En la seva recent sentència núm. 2953/2020, de 7 de juliol, la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha estimat un recurs contenciós administratiu interposat contra la resolució de 10 d’octubre de 2014, del Secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat, per la qual s’atorga l’autorització ambiental,…

Etiquetes:

Modificacions introduïdes al Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya per la Llei 5/2020, del 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient (DOGC 30.4.2020).

Cada any, les lleis de mesures fiscals, financeres, administratives (i altres) són un calaix de sastre que, a banda d’establir el conjunt de mesures necessàries per a completar el règim jurídic dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya, també incorporen nombroses modificacions normatives, i, aquest any, la Llei 5/2020, del 29 d’abril, no n’és una…

El Tribunal Suprem estableix que la manca d’informe o memòria de sostenibilitat econòmica en la tramitació de qualsevol instrument de transformació urbanística, sempre que contemplin la instal·lació d’infraestructures de sufragament o manteniment públic, comporta la seva nul·litat.

En el recurs de cassació resolt pel Tribunal Suprem (TS) s’impugnava el Pla General d’Ordenació Supletori de Teror (Las Palmas de Gran Canaria) per haver estat aprovat sense l’informe o memòria de sostenibilitat econòmica exigit per l’actual article 22.4 del text refós de la Llei del sòl, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30…

El Tribunal Suprem permet discutir la valoració cadastral ferma d’un immoble mitjançant la impugnació de les liquidacions d’IBI. Sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem, de 30 de gener de 2020 (rec. 3412/2018).

El Tribunal Suprem, en la sentència de 30 de gener de 2020, aborda la qüestió cassacional sobre si l’anul·lació del planejament urbanístic, que classificava un sector com a sòl urbanitzable, comporta que els terrenys afectats tornin a tenir la classificació prèvia (sòl no urbanitzable) i, en conseqüència, no puguin tenir la consideració de sòl urbà…