El Tribunal Suprem considera que és possible, amb condicions, que el nou planejament degradi un sòl urbà consolidat mitjançant la previsió en aquest sòl d’una actuació de transformació urbanística de renovació, regeneració o rehabilitació.

En la sentència núm. 3779/2018 de 30 d’octubre, el Tribunal Suprem adapta la seva doctrina jurisprudencial majoritària dictada fins ara —confirmant el canvi de criteri iniciat ja en alguna anterior sentència— i declara que, tant de conformitat amb el Texto Refundido de la Ley de Suelo del 2008, com amb el Texto Refundido de la…

Modificació de les Normes urbanístiques del Pla general metropolità que regulen els aparcaments de Barcelona, aprovada definitivament el 18 de setembre de 2018, publicada al DOGC de 16-10-2018.

La Subcomissió d’Urbanisme del municipi de Barcelona, en la sessió de 18 de setembre de 2018, va aprovar definitivament la Modificació de les Normes urbanístiques del Pla general metropolità (PGM) que regulen els aparcaments de Barcelona, modificació que va ser publicada al DOGC, a l’efecte de la seva executivitat immediata, el 16 d’octubre de 2018….

Etiquetes:

Pareja & Associats participa en el diploma de postgrau en dret urbanístic avançat organitzat per l’Associació Catalana de Municipis

Aquest dijous 18 d’octubre, a la tarda, el Dr. Carles Pareja i la Dra. Gemma Segura imparteixen una sessió sobre el règim jurídic del sòl no urbanitzable en el marc del diploma de postgrau en dret urbanístic avançat organitzat per l’Associació Catalana de Municipis, amb la col·laboració de la Càtedra Enric Prat de la Riba…