Vinculació singular derivada de la catalogació d’un immoble, en el planejament urbanístic, per raons arquitectòniques i històriques.

Aquesta interessant i recent sentència del Tribunal Suprem realitza una recapitulació sobre diversos aspectes relatius a les indemnitzacions per vinculació singular d’immobles per raons arquitectòniques i històriques, assenyalant, a més, dues qüestions de gran importància. En primer lloc, estableix que si la catalogació de l’immoble ja existia en el planejament anterior, el fet que el…

Les limitacions del dret de propietat derivades de la delimitació d’un jaciment arqueològic són susceptibles d’indemnització.

El Tribunal Suprem conclou en la Sentència de 17 de febrer de 2016 (recurs de cassació núm. 1321/2014) que les limitacions del dret de propietat derivades de la delimitació d’un jaciment arqueològic són susceptibles d’indemnització, en concepte de responsabilitat patrimonial. La singularitat del cas és que l’Alt Tribunal considera aplicables les previsions de l’article 35.b)…