Tribunal Europeu de Drets Humans. STEDH 2015/117: Cas Preite vs Itàlia. Sentència de 17 de novembre de 2015. El TEDH estima la demanda interposada per un ciutadà italià contra la República d’Itàlia, per l’escassa indemnització rebuda per l’expropiació d’un terreny qualificat com agrícola que es destina a la construcció d’equipaments públics. Violació de l’article 1 del Protocol 1 del Conveni.

La referida STEDH considera que una ST del Tribunal de Cassació italià vulnera l’article 1 del protocol 1 del Conveni (protecció del dret de propietat), atès que el referit tribunal intern avala una indemnització expropiatòria que no guarda una deguda proporcionalitat amb el valor de mercat del terreny expropiat. En aquest sentit, el TEDH té en compte que el terreny es valora com a rústic-agrícola pel part del tribunal intern (d’acord amb la seva qualificació urbanística), tot i que després es destina a usos urbans-públics (plaça i mercat). Així mateix, també té en compte que el sistema de valoració del sòl rústic (mitja de les rendes agrícoles de la zona), va ser declarat inconstitucional per no tenir en compte les característiques reals del bé expropiat i impedir una valoració “in concreto”.

El TEDH reconeix una indemnització a favor de l’expropiat de conformitat amb una taxació molt més elevada que la reconeguda pel Tribunal de Cassació (20,50 €/m2 vs 1,8 €/m2), més danys morals, costes i interessos al preu del diner del BCE més 3 punts.

(Veure en especial els fonaments de la Sentència destinats a la valoració del Tribunal, 42 a 54, i a la determinació del dany, 62 a 73).

Sentència